BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szcunkowej poniżej 60 000 euro

na prace związane z remontem chodników i placów gminnych oraz prace porządkowe na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, www.ruciane-nida.pl e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony prace związane z remontem chodników i placów gminnych oraz prace porządkowe na terenie miasta i gminy gmina Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV 45233200-1, 45233222-1, 60122130-9
Termin realizacji zamówienia – do 31.12..2006 r.
Przedmiotem zamówienia są usługi: transport żwiru, materiałów do budowy i remontu chodników i placów gminnych, transport nieczystości stałych (liści, gałęzi, pisku) w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego
Kryteria oceny ofert:
cena brutto za 1 godzinę pracy sprzętu – 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Artur Chudzik – Referent Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 54, w godz. 800- 1400, pokój nr 3.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 7 marca 2006 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 marca 2006 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzie i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Spełnieniem tego warunku jest złożenie wykazu posiadanego sprzętu z którego wynikać będzie, że Wykonawca posiada pojazd z urządzeniem do spychania oraz przyczepę z urządzeniem samozaładowczym.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może posiadać rozwiązań wariantowych.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Data powstania: czwartek, 16 lut 2006 08:34
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 mar 2006 08:52
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2167 razy