BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.16.2014
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013.267 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz
z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii energetycznej sN-15 kV o długości 107mb oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV do zasilania istniejącego zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 49, 102, 115 położonych
w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok. Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: środa, 12 lut 2014 12:47
Data opublikowania: środa, 12 lut 2014 12:50
Data przejścia do archiwum: środa, 5 mar 2014 10:18
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1465 razy