BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI 3 – 5 LETNICH DO DODATKOWEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W RUCIANEM – NIDZIE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Ruciane – Nida, dn. 28 / 02 / 2014r.

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI 3 – 5 LETNICH DO DODATKOWEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W RUCIANEM – NIDZIE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015

W związku z realizowanym przez Gminę Ruciane – Nida projektem pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” / Nr POKL.09.01.01-28-008/13 – ogłaszam nabór dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy do dodatkowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie na rok szkolny 2014/2015. Liczba miejsc w grupie: 25.

Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 03 - 31 marca 2014r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie (ul. Gwarna 2, 12-220 Ruciane-Nida). Uwaga! W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc o przyjęciu decydować będą następujące kryteria: kontynuacja edukacji-55pkt (dotyczy dzieci, które w ramach tzw. „grupy unijnej” uczęszczają do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym), zamieszkanie na wsi-55pkt, matka / ojciec niepełnosprawny / niezdolny do pracy / samodzielnej egzystencji-15pkt, matka / ojciec bezrobotny-5pkt, rodzina objęta wsparciem pomocy społecznej-5pkt, wielodzietna rodzina-5pkt, zamieszkanie najbliżej Przedszkola-5pkt.
Dzieci zakwalifikowane do udziału w projekcie będą nieodpłatnie korzystać z 5 – godzinnego programu nauczania, wyżywienia, dodatkowych zajęć takich jak zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, warsztaty plastyczne, język angielski, rytmika. Dzieci zostaną objęte opieką pedagoga. W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych dzieciom zostanie również zapewniony dowóz.

Wymagane dokumenty (formularze dostępne w Przedszkolu Miejskim):
1. Karta zgłoszenia dziecka.
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
3. Zakres danych osobowych.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
6. Oświadczenie dot. składania wymaganych informacji.
Bliższych informacji udziela Pani Renata Skopnik, Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie (Kierownik projektu). Tel. 087 423-64-41.


Burmistrz Miasta i Gminy

Zbigniew Janusz Opalach


Projekt pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 28 lut 2014 11:33
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2014 11:45
Data przejścia do archiwum: środa, 2 kwi 2014 15:16
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1583 razy