BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Ruciane-Nida: Dostawa żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 46613 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26845 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 2. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z załadunkiem i rozładunkiem do 4000 ton żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Na poszczególne dostawy wg zapotrzebowania będą wydawane zlecenia. Wykonawca powinien dysponować minimum dwoma samochodami o ładowności 16 ton i powyżej samowyładowczymi oraz posiadać dostęp do legalnej żwirowni, gdzie będzie pozyskiwany żwir-pospółka..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Transportowe Janusz Robert Olszewski, ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 85952,40

Oferta z najniższą ceną: 85952,40 / Oferta z najwyższą ceną: 147108,00

Waluta: PLN.

Data powstania: środa, 5 mar 2014 11:09
Data opublikowania: środa, 5 mar 2014 11:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 mar 2014 08:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1666 razy