BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 10 marca 2014 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.02.2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję na dzień 18 marca 2014 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XLVI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2014 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2014 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • rozpatrzenia skargi,
  • gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2015,
  • gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2014,
  • przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej,
  • zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok,
  • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ruciane-Nida na rok budżetowy 2015 środków stanowiących fundusz sołecki,
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach,
  • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ruciane-Nida,
  • określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
  • gospodarki gruntami,
  • oświadczenia w sprawie włączenia terenu Gminy Ruciane-Nida do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego,
  • oświadczenia w sprawie udzielenia poparcia dla utworzenia obszaru ochrony uzdrowiskowej na terenie Gminy Piecki.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: wtorek, 11 mar 2014 18:00
Data opublikowania: wtorek, 11 mar 2014 18:16
Data przejścia do archiwum: środa, 19 mar 2014 12:45
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1676 razy