BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RUCIANE-NIDA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ TYCH WYROBÓW

Ruciane – Nida, dn. 19 / 03 / 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE
PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RUCIANE-NIDA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ TYCH WYROBÓW

Zamawiający:
Gmina Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

Przedmiotem zapytania jest: usługa polegająca na opracowaniu programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruciane – Nida wraz z inwentaryzacją tych wyrobów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
• Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy wraz z oceną stanu technicznego każdego obiektu pokrytego azbestem (spis z natury z uwzględnieniem działki ewidencyjnej, adresu, typu azbestu oraz powierzchni pokrytej azbestem).
• Opracowanie Programu usuwania azbestu z terenu gminy (program w szczególności powinien zawierać szczegółowe mapy rozmieszczenia azbestu na terenie gminy, oszacowanie kosztów likwidacji, ustalenie harmonogramu działań związanych z likwidacją azbestu, z uwzględnieniem potencjalnych źródeł ich finansowania).
• Wprowadzenie do BAZY AZBESTOWEJ prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki wyników przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy wraz z podaniem numerów działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych.
• Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko opracowywanego projektu programu w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Prognoza winna być wtedy przeprowadzona zgodnie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Prognozę sporządzić należy w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach oraz w wersji zapisu elektronicznego na dwóch płytach CD.
• Przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania w celu rozliczenia dotacji z Ministerstwem Gospodarki.

Dodatkowe informacje:
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Opracowaniem programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruciane – Nida wraz z inwentaryzacją tych wyrobów musi zostać przeprowadzone zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a także z aktami wykonawczymi do tych ustaw,
• Po wykonaniu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opracowane dokumenty w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej i 3 egzemplarzy w formie elektronicznej na płycie CD.
• Charakterystyka gminy: powierzchnia ogólna 357,74 km2. Ukształtowanie powierzchni i jej litologia są typowe dla obszarów polodowcowych, a cechą charakterystyczną krajobrazu regionu jest skupienie dużych, naturalnych zbiorników wodnych, zajmujących ok. 10% obszaru Gminy Ruciane – Nida. Drugim obok jezior, charakterystycznym elementem krajobrazu gminy są rozległe, zwarte kompleksy leśne. Obejmują one ok. 74% jej powierzchni (jest to Puszcza Piska – największy kompleks leśny w województwie warmińsko – mazurskim). W skład gminy Ruciane – Nida wchodzi 16 sołectw o łącznej liczbie mieszkańców 3 769, same miasto liczy sobie 4 640 mieszkańców. Łączna liczba mieszkańców gminy to 8 409 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 23,5os./km² (poniżej średniej wojewódzkiej). Wg rejestru TERYT jednostkę samorządową tworzą 43 miejscowości.
• Planowany harmonogram prac (może ulec zmianie w efekcie szybszego postępu prac):

1. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ruciane – Nida, dotyczącą osób fizycznych i prawnych, uwzględniającą numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych 01.VI-31.VII.2014r.
2. Wprowadzenie danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej 01.VIII-31.X.2014r.
3. Opracowanie gminnego programu usuwania azbestu i przyjęcie go uchwałą Rady Miejskiej 01.VIII-31.X.2014r.

Kryteria oceny oferty:
• 100% cena.
• Uwaga! Zamawiający uzależnia udzielenie zamówienia od uzyskania dotacji z Ministerstwa Gospodarki na niniejsze zadanie.

Sposób i termin składania ofert:
• Ofertę proszę przesłać na adres e-mail karol.syta@ruciane-nida.pl.
• Termin składania ofert upływa dnia 24 / 03/ 2014r. o godz.13.00. Liczy się data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres dostawcy,
• całkowitą wartość zamówienia netto i brutto,
• opis wykonawcy wraz z doświadczeniem,

Dodatkowych informacji udziela:
• Karol Syta – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Promocji, tel. 087 425-44-36, e – mail karol.syta@ruciane-nida.pl.
• Piotr Jankiewicz – Inspektor, Stanowisko ds. ochrony środowiska, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, tel. 087 425-44-52, e-mail piotr.jankiewicz@ruciane-nida.pl.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.


Z poważaniem

Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Data powstania: czwartek, 20 mar 2014 08:36
Data opublikowania: czwartek, 20 mar 2014 09:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 kwi 2014 12:38
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2305 razy