BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.16.2014
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust 1 pkt 2, art. 53, art. 54 i art. 2 ust pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405) oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), art. 3 pkt. 5 lit. a i pkt 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059) i art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lutego 2014 r. pana Grzegorza Olendra „PolDąb” 12-220 Ruciane-Nida, Śwignajno Małe 1
ustalam
lokalizację inwestycji celu publicznego na działkach nr 49, 102, 115 położonych w obrębie geodezyjnym Śwignajno Małe, gmina Ruciane-Nida dla zamierzenia związanego z budową linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
1. Rodzaj inwestycji.
Budowa linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Wymieniona inwestycja jest o znaczeniu gminnym.
2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.
Ustala się możliwość budowy linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 49, 102, 115.
Długość linii kablowej SN 15 kV wyniesie około 100,0 m, długość linii napowietrznej SN 15 kV wyniesie około 7,0 m. Trasa linii kablowej SN 15 kV przechodzić będzie częściowo przez teren rolny oraz przez pas drogi wojewódzkiej. Przy przejściu kabla pod drogą należy przewidzieć wymagane zabezpieczenia. Przy przejściu kabla na działce Nr 102 należy chronić systemy korzeniowe istniejących drzew. Wnioskowane przedsięwzięcia ma na celu zasilanie w energię elektryczną istniejącego zakładu produkcyjnego (tartak).
Zgodnie z przedstawionym wnioskiem przyjmuje się zaproponowaną trasę linii kablowej oraz odcinka linii napowietrznej. Projekt należy wykonać zgodnie z ustalonymi warunkami przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. rozporządzenie
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) budowa linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko niezwiązanych bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 lub niewynikających z tej ochrony, a mogących znacząco lub też potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ujemnie na środowisko przyrodnicze
i krajobraz.
Wnioskowane działki są położone na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Wnioskowane działki są położone na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska” kod obszaru PLH280008, który z dniem 10 stycznia 2011 r. stał się obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty [zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 listopada 2012 w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (numer aktu normatywnego C(2012) 8135].
Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000.
Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: Przedmiotowa inwestycja praktycznie nie oddziaływuje na ludzi i środowisko, chwilowej degradacji może ulec powierzchnia ziemi z powodu wykopów, na której po zakończeniu robót będą przeprowadzone prace rekultywacyjne.
Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) o ochronie przyrody oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
4. Warunki wynikające z przepisów szczególnych.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 kwietnia 2002 r.).
Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej mapie sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500.
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z czterema egzemplarzami dokumentacji projektowej posiadającej uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W wypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy uzyskać uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.
Uzasadnienie
Z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpił pan Grzegorz Olender. Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej SN 15 kV, linii napowietrznej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 49, 102, 115 położonych w obrębie geodezyjnym Śwignajno Małe, gmina Ruciane-Nida.
Biorąc za podstawę art. 2 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 6 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stwierdza, że budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jest celem publicznym w rozumieniu ustawy.
Gmina Ruciane-Nida aktualnie nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren, który jest przedmiotem wniosku. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wnioskowany teren związany z budową nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych
i leśnych. Zgodnie z art. 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji został przygotowany przez architekta posiadającego uprawnienia i wpisanego na listę Północnej Okręgowej Izby Urbanistów w Gdańsku. W tym stanie rzeczy postanowiono jak
w treści decyzji.
Projekt niniejszej decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:
1. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.).
2. Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie postanowieniem znak: RDW.K/W-DM/L/5330/68/2014 z dnia 06 marca 2014r.
Pouczenie
W myśl art. 53 ust 1, 2, 6, 7 i art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21
i 405):
1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przepisu art. 31 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
3. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
4. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję
o pozwoleniu na budowę.
6. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Data powstania: czwartek, 20 mar 2014 13:43
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 kwi 2014 11:42
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1782 razy