BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.4.2014
Ruciane-Nida, dn. 20 marca 2014


Nasz znak :
PNO.6220.4.2014


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” zlokalizowanego na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000,

p o s t a n a w i a m
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” zlokalizowanego na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000, do czasu opracowania raportu oddziaływania na środowisko


u z a s a d n i e n i e
Pan Dawid Borek wniósł do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” zlokalizowanego na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Olsztynie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu na inwestora nałożono postanowieniem znak PNO.6220.4.2014 z dnia 20 marca 2014 roku obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Wobec powyższego stosownie do dyspozycji art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawieszono postępowanie do czasu dostarczenia raportu oddziaływania na środowisko.

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.


p o u c z e n i e
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie

Otrzymują :
1. Wnioskodawca
2. strony według wykazu geodezyjnego
3. a/a
J.Schramke
Data powstania: piątek, 21 mar 2014 12:59
Data opublikowania: piątek, 21 mar 2014 13:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:47
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2185 razy