BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Ruciane-Nida: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Numer ogłoszenia: 72659 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47875 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (oraz ich ewentualnych zwrotów) dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 oraz szacunkowe ilości przesyłek określone w formularzy cenowym stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Poczta Polska S. A., Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Rejon Sprzedaży Ostróda, ul. Mickiewicza 15, 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325971,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 299725,50

Oferta z najniższą ceną: 299725,50 / Oferta z najwyższą ceną: 299725,50

Waluta: PLN.

Data powstania: czwartek, 3 kwi 2014 12:51
Data opublikowania: czwartek, 3 kwi 2014 12:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 kwi 2014 13:47
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1645 razy