BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.46.2014
Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewidencyjnym 55 położonej w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida,

p o s t a n a w i a m
zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewidencyjnym 55 położonej w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie na obszar Natura 2000.

u z a s a d n i e n i e
Wnioskodawca P4 Sp. z o.o., 3GNS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Arkońska 6, bud. A3, 80-387 Gdańsk, w imieniu którego jako pełnomocnik działa Pan Leszek Śmieszalski, ul. Gdyńska 21, 10-608 Olsztyn, wniósł o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewidencyjnym 55 położonej w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. W toku postępowania tut. Urząd zgodnie z art. 96 ust. 1, 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm./ nałożył na inwestora konieczność przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie przewidzianych cytowanymi wyżej przepisami stosownych dokumentów celem przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000.
Art. 97 §1 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) stanowi, iż organ I instancji jest obowiązany do zawieszenia toczącego się przed nim postępowania w przypadku gdy jego rozstrzygnięcie zależy od rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd .

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

p o u c z e n i e
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia.
Data powstania: środa, 16 kwi 2014 14:38
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 maj 2014 09:18
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1648 razy