BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 18 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.03.2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XLVIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 18 marca 2014 r. oraz z X nadzwyczajnej (XLII kolejnej) w dniu 30 marca 2014 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 18 marca 2014 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • wyrażenia zgody na wypowiedzenie pracy radnej Rady Miejskiej Ruciane-Nida,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów", dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE,
  • zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok,
  • gospodarki gruntami,
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: środa, 23 kwi 2014 14:07
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2014 14:25
Data przejścia do archiwum: środa, 30 kwi 2014 13:33
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1466 razy