BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBIWESZCZENIE

PNO.6730.95.2013.2014
Na postawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r., poz. 267, ze zm. - dalej k.p.a./, po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie dwóch linii kablowych nn-0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 z przyłączem napowietrznym, służącym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewidencyjnym 240, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida,

postanawiam

wznowić na wniosek Inwestora, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie dwóch linii kablowych nn-0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 z przyłączem napowietrznym, służącym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce
o nr ewidencyjnym 240, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida, zawieszone z wniosku Inwestora.

u z a s a d n i e n i e

Inwestor „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział w Olsztynie, wniósł do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie dwóch linii kablowych nn-0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 z przyłączem napowietrznym, służącym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewidencyjnym 240, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida. W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zgodnie z art. 98 § 1 pkt 1 k.p.a. zawiesił postępowanie na żądanie strony – tu Inwestora. Do tut. Urzędu wpłynął w dniu 22 kwietnia 2014r. wniosek Inwestora
o wznowienie postępowania.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie
Data powstania: piątek, 25 kwi 2014 12:48
Data opublikowania: piątek, 25 kwi 2014 12:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 maj 2014 06:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1696 razy