BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wykazu nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603):

Nr geod. 229/282
Pow. 130 m2
Położenie Ruciane-Nida ul. Gałczyńskiego
KW 12411
Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana która w planie zagospodarowania przestrzennego stanowi teren przeznaczony do zagospodarowania pawilonami-straganami dla potrzeb handlu.

Cena sprzedaży: 9.620,00 zł + 22%VAT tj. 2.116,40 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży tj. 876,90 zł = 12.613,30 zł

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z uchwałą nr XL/12/2006, z dnia 8.02.2006 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 229/250 i 395/4.
2.Nabywca cenę sprzedaży w kwocie 12.613,30 zł winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.
3.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.
4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 23.03.2006 roku do dnia 14.04.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Data powstania: czwartek, 23 mar 2006 12:15
Data opublikowania: czwartek, 23 mar 2006 12:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 kwi 2006 08:30
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2352 razy