BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 14 maja 2014 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.04.2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję na dzień 29 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XLIX sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2014 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2014 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2013 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2013 rok:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
 3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida
  1. przedstawienie wniosku przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2014-2022,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok,
  • określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
  • przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida ul. Nadbrzeżna,
  • zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: czwartek, 15 maj 2014 11:38
Data opublikowania: czwartek, 15 maj 2014 11:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 maj 2014 07:22
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1546 razy