BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.7.2014
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej


Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że dnia 23 maja 2014 r. wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na „przybudowie drogi powiatowej nr 1777 N Mikołajki – Wejsuny – droga krajowa nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przebudową mostu w km 12+922 koło m. Wejsuny” zlokalizowanego na działkach nr 59, 73, 71 zlokalizowanych w obrębie Wejsuny, na działkach nr 138/1, 3002 zlokalizowanych w obrębie Onufryjewo, na działce nr 1/14 położonej w obrębie Wierzba. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu.

Wniosek oraz karta informacyjna znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4.

Jednocześnie tut. Urząd uprzejmie informuje, iż zawiadomienie stron w przedmiotowym postępowaniu odbywać się będzie na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego a więc poprzez obwieszczenie.

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca
2. strony postępowania
3. a/a
Data powstania: wtorek, 27 maj 2014 13:20
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 cze 2014 09:01
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1345 razy