BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.7.2014
Ruciane-Nida, dn. 27 maja 2014 r.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn

Nasz znak:
PNO.6220.7.2014


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) a także § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) zwraca się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „przybudowie drogi powiatowej nr 1777 N Mikołajki – Wejsuny – droga krajowa nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przebudową mostu w km 12+922 koło m. Wejsuny” zlokalizowanego na działkach nr 59, 73, 71 zlokalizowanych w obrębie Wejsuny, na działkach nr 138/1, 3002 zlokalizowanych w obrębie Onufryjewo, na działce nr 1/14 położonej w obrębie Wierzba. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu.

W załączeniu kserokopia wniosku złożonego przez Inwestora oraz karta informacyjna.
Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. strony postępowania
3. a/a
Data powstania: wtorek, 27 maj 2014 13:33
Data opublikowania: wtorek, 27 maj 2014 13:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 cze 2014 09:01
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1530 razy