BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi gminnej w m. Wygryny na działce o nr geod 52/1
Ruciane-Nida: Przebudowa drogi gminnej w m. Wygryny na działce o nr geod 52/1
Numer ogłoszenia: 124583 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102987 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w m. Wygryny na działce o nr geod 52/1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Wygryny na działce o nr geod 52/1, a w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) roboty rozbiórkowe; 3) roboty ziemne; 4) roboty związane z budową jezdni (ułożenie 1449 m2 kostki brukowej), zjazdów (ułożenie 296 m2 kostki brukowej) i chodników (ułożenie 66 m2 kostki brukowej); 5) roboty związane z wbudowaniem krawężników i obrzeży; 6) roboty wykończeniowe; 7) roboty związane z przesunięciem kabli 8) roboty związane z przesunięciem pionowym studzienek i regulacją wysokościową bramy wjazdowej, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 283753,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 219801,98

Oferta z najniższą ceną: 219801,98 / Oferta z najwyższą ceną: 315586,03

Waluta: PLN.

Data powstania: wtorek, 10 cze 2014 10:01
Data opublikowania: wtorek, 10 cze 2014 10:59
Data przejścia do archiwum: środa, 18 cze 2014 08:35
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1597 razy