BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.46.2014
Na postawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r., poz. 267, ze zm. - dalej k.p.a./, po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewidencyjnym 55, położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida,

postanawiam

wznowić, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewidencyjnym 55, położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, zawieszone z Urzędu do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie na obszar „Natura 2000”.

u z a s a d n i e n i e

Inwestor, P4 Sp. z o.o., 3GNS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Arkońska 6, bud. A3, 80-387 Gdańsk, w imieniu którego jako pełnomocnik działa Pan Leszek Śmieszalski, ul. Gdyńska 21, 10-608 Olsztyn, wniósł do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewidencyjnym 55, położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. W toku postępowania Burmistrz Miasta
i Gminy Ruciane-Nida, zgodnie z art. 98 § 1 pkt 4 k.p.a. zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia czy przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie na obszar „Natura 2000”. Do tut. Urzędu, w dniu 16 czerwca 2014r., wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WSTE.430.08.1.2014.JM, z dnia 06 czerwca 2014r.,
wyrażające opinię, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie potencjalnie znacząco wpływać na obszar „Natura 2000”.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie
Data powstania: poniedziałek, 16 cze 2014 13:43
Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2014 13:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lip 2014 10:30
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1675 razy