BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE

PNO.6220.8.2014
Ruciane-Nida, dn. 20 czerwca 2014

PNO.6220.8.2014
P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 88 ust 3, a także art. 68 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust 1 pkt 63 lit. a i 51 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora – WARMAZ Sp. z o.o., z/s 12-220 Ruciane-Nida, Wejsuny 2c oraz po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4240.193.2014.KT.2 z dnia 12 czerwca 2014 r. oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.20.2014 z dnia 3 czerwca 2014

p o s t a n a w i a m

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie portu jachtowego „Eko-Marina” wraz z zapleczem” zlokalizowanych na działkach nr 104/7, 104/11, 113, 114 w obrębie Ruciane-Nida w obszarze Natura 2000 oraz ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:
1. wykonania inwentaryzacji przyrodniczej roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych w miejscu realizacji inwestycji oraz zasięgu jego oddziaływania – inwentaryzację zwierząt (w szczególności ptaków) i ich siedlisk należy wykonać w okresie rozrodu, natomiast inwentaryzację roślin i siedlisk przyrodniczych wykonać należy w pełni okresu wegetacyjnego.
2. określenie występowania gatunków chronionych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419).
3. określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida oraz wykazania, że planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszało zakazów Rozporządzenia nr 138 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 178, poz. 2620).
4. przedstawienia zagadnień w formie graficznej w skali umożliwiającej odczytanie przedstawionych treści, w tym sporządzenie załączników zawierających: rozmieszczenie wszystkich planowanych elementów inwestycji w terenie, a także miejsca występowania dzikiej fauny, flory oraz siedlisk przyrodniczych.
5. wskazanie działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia).
6. przedstawienia usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód, zidentyfikowanych celów środowiskowych dla wód oraz środków mających na celu osiągnięcie i zachowanie dobrego stanu oraz osiągnięcie lub utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego w zakresie elementów biologicznych, hydromofrologicznych i fizykochemicznych. W przypadku, gdy na zidentyfikowanej jednolitej części wód osiągnięcie celów środowiskowych odłożone będzie w czasie na podstawie derogacji, proszę o zidentyfikowanie czynników, które wpłynęły na przesunięcie w czasie osiągnięcia celów środowiskowych oraz wskazanie działań jakie podejmowane będą w celu osiągnięcia dobrego stanu lub dobrego potencjału ekologicznego po 2015 roku.


u z a s a d n i e n i e

WAR-MAZ Sp. z o.o. wniosła do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie portu jachtowego „Eko-Marina” wraz z zapleczem” zlokalizowanych na działkach nr 104/7, 104/11, 113, 114 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Po stwierdzeniu wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz ze stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 63 lit. a i 51 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że jest ono zlokalizowane na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Piska (kod obszaru PLB 280008), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.) oraz w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida na terenie którego obowiązują zapisy rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 178, poz. 2620
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak: ZNS.9083.20.2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4240.193.2014.KT.2 z dnia 12 czerwca 2014 r. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 24 ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami) na obszarze chronionego krajobrazu dopuszcza się realizacje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 wraz ze zmianami), dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.
Raport pozwoli ocenić w jaki sposób realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji wpłynie na środowisko, pozwoli przeanalizować wpływ alternatywnych rozwiązań oraz ocenić zagrożenia dla środowiska w trakcie budowy i użytkowania, a tym samym wybrać optymalny wariant poszczególnych elementów przedsięwzięcia oraz określić środki wskazane do minimalizacji wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji i uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), tj.: rodzaju, skali oddziaływania, charakterystyki oraz usytuowania planowanego przedsięwzięcia, w ocenie tutejszego organu inwestycja ta może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.Otrzymują:

1. WARMAZ Sp. z o.o.
2. strony wg wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia (art. 49 K.p.a.)
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2014 09:01
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 lip 2014 14:27
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1884 razy