BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

POSTANOWIENIE

PNO.6220.8.2014
Ruciane-Nida, dn. 20 czerwca 2014


Nasz znak :
PNO.6220.8.2014


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie portu jachtowego „Eko-Marina” wraz z zapleczem” zlokalizowanych na działkach nr 104/7, 104/11, 113, 114 w obrębie Ruciane-Nida w obszarze Natura 2000,

p o s t a n a w i a m
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie portu jachtowego „Eko-Marina” wraz z zapleczem” zlokalizowanych na działkach nr 104/7, 104/11, 113, 114 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000, do czasu opracowania raportu oddziaływania na środowisko.


u z a s a d n i e n i e
WARMAZ Sp. z o. o. wniosła do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie portu jachtowego „Eko-Marina” wraz z zapleczem” zlokalizowanych na działkach nr 104/7, 104/11, 113, 114 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Olsztynie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu na inwestora nałożono postanowieniem znak PNO.6220.8.2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Wobec powyższego stosownie do dyspozycji art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawieszono postępowanie do czasu dostarczenia raportu oddziaływania na środowisko.

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.


p o u c z e n i e
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie

Otrzymują :
1. WARMAZ Sp. z o. o.
2. strony według wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia (art. 49 K.p.a.)
3. a/a
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2014 09:06
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2014 09:07
Data przejścia do archiwum: środa, 16 lip 2014 11:05
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1506 razy