BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.51.2014
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust 1 pkt 2, art. 53, art. 54 i art. 2 ust pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405) oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), art. 3 pkt. 5 lit. a i pkt 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059) i art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 kwietnia 2014 r. pana Ryszarda Fabrykowskiego „Elektro-Tech Projekt” 11-500 Giżycko, Wilkasy, ul. Lipowa 45D działającego w imieniu inwestora PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A
ustalam
lokalizację inwestycji celu publicznego na działkach nr ewidencyjnych 122/4, 123, 124 położonych w obrębie geodezyjnym Wólka oraz na działce o nr ewidencyjnym 14 położonej w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida dla zamierzenia związanego
z budową linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym.
1. Rodzaj inwestycji.
Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym. Wymieniona inwestycja jest o znaczeniu gminnym.
2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.
Ustala się możliwość budowy linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr ewidencyjnych 122/4, 123, 124 położonych w obrębie geodezyjnym Wólka oraz na działce o nr ewidencyjnym 14 położonej w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida.
Zgodnie z przedstawionym wnioskiem przyjmuje się zaproponowaną trasę linii kablowej. Długość linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 wyniesie około 66,0 m do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 122/4. Złącze kablowo-pomiarowe Zk – 3a + 2xZP3 należy zlokalizować w pasie drogowym przy ogrodzeniu działki (nr 122/4)
z dostępnością od strony drogi.
Projekt należy wykonać zgodnie z ustalonymi warunkami przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. rozporządzenie
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko niezwiązanych bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 lub niewynikających z tej ochrony, a mogących znacząco lub też potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ujemnie na środowisko przyrodnicze
i krajobraz.
Wnioskowane działki są położone na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszarze Natura 2000.
Plan ochrony parku nie ma wiążącego charakteru przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, nie jest on przepisem odrębnym w rozumieniu art. 61 ust 1 pkt 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000.
Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: Planowana inwestycja ma charakter gminny.
Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) o ochronie przyrody oraz Rozporządzeniem Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
4. Warunki wynikające z przepisów szczególnych.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 kwietnia 2002 r.).
Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej mapie sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500.
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z czterema egzemplarzami dokumentacji projektowej posiadającej uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W wypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy uzyskać uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.
Uzasadnienie
Z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpił pan Ryszard Fabrykowski działający w imieniu inwestora PGE Dystrybucja S.A. Lublin. Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach o nr ewidencyjnych 122/4, 123, 124 położonych w obrębie geodezyjnym Wólka oraz na działce o nr ewidencyjnym 14 położonej w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida.
Biorąc za podstawę art. 2 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 6 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stwierdza, że budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jest celem publicznym w rozumieniu ustawy.
Gmina Ruciane-Nida aktualnie nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren, który jest przedmiotem wniosku. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W dniu 25 kwietnia 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadomił
o wszczęciu postępowania. Po sporządzeniu projektu niniejszej decyzji wystąpił o stosowne uzgodnienia w dniu 16 maja 2014r. Jak wskazuje Starosta Piski w postanowieniu uzgadniającym z dnia 22 maja 2014r., wnioskowany teren związany z budową nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie terenów rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Postanowienie Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, działającego z ramienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazuje, iż po analizie lokalizacji inwestycji stwierdzono, że realizowana ona będzie na gruntach rolnych oraz że na omawianym obszarze nie występują urządzenia melioracji podstawowych i szczegółowych. Ze względu na nie zajęcie stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zawitym terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu niniejszej decyzji w dniu 20 maja 2014r. uzgodnienia w zakresie ochrony przyrody nastąpiło z mocy ustawy. Zgodnie z art. 60 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji został przygotowany przez architekta posiadającego uprawnienia i wpisanego na listę Północnej Okręgowej Izby Urbanistów
w Gdańsku. W tym stanie rzeczy postanowiono jak w treści decyzji.
Projekt niniejszej decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:
1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie ochrony przyrody na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647, ze zm.).
2. Starostą Powiatu Piskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych postanowieniem z dnia
22 maja 2014r. znak: G.6123.112.2014.
3. Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie melioracji postanowieniem z dnia 27 maja 2014r. znak: MUW.DP.0702-4-35/14.
Pouczenie
W myśl art. 53 ust 1, 2, 6, 7 i art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21
i 405):
1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przepisu art. 31 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
3. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
4. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję
o pozwoleniu na budowę.
6. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Projekt decyzji sporządził:
Mgr inż. arch. Kazimierz Grządka
Uprawnienia urbanistyczne nr 410/88
Wpis na listę Północnej Okręgowej Izby Urbanistów
Nr G-078/2002
Data powstania: piątek, 4 lip 2014 10:30
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 lip 2014 07:07
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1648 razy