BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Przygotowanie posiłków ciepłych w formie cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie.
Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2014 r.

 1. Zamawiający:
  Szkoła Podstawowa w Ukcie
  Ukta 70
  12-220 Ruciane-Nida

 2. Przedmiot zapytania ofertowego: przedstawienie ceny za obsługę i dostawę posiłku ciepłego w formie CATERINGU dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie

  1. Forma wyżywienia - codzienny zróżnicowany posiłek w formie: posiłek ciepły: płynny lub stały /dwa lub trzy razy w tygodniu zupa 300 ml + pieczywo + deser, dwa lub trzy razy w tygodniu drugie danie mięsne składające się z porcji mięsa 100 g, ziemniaków, kaszy lub ryżu 200 g, surówki 100 g oraz napoju 200 ml/ - ok. 55 posiłków dziennie /liczba posiłków może ulec zwiększeniu w trakcie roku szkolnego/
  2. Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa w Ukcie

 3. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych, pojemnikach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.

 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych przez zamawiającego.

 5. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i dostarczany Zamawiającemu do zatwierdzenia na 5 dni przed okresem jego obowiązywania.

 6. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.

 7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla uczniów w wieku szkolnym.

 8. Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania po posiłku.

 9. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki.

 10. Wykonawca zobowiązany będzie do sprzątania pomieszczenia stołówki oraz do wywozu zużytych naczyń jednorazowych na własny koszt.

 11. Zamówienie będzie realizowane w okresie od miesiąca: 8 września 2014 r. do 24 czerwca 2015 r.

 12. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczania posiłków wyłącznie w dni, w które odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Wykonawca zostanie o konkretnych datach poinformowany telefonicznie.

 13. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 16. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w tym opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (oświadczenie, kserokopie dokumentów);
  • Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia (oświadczenie);
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie).

 17. Sposób przygotowania oferty:
  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

  1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego)
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 16 (wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego)
  3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień wymienionych w punkcie 16
   Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów (wymienionych w punkcie 17) lub złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

 18. Sposób obliczania ceny oferty:
  Cena (koszt jednostkowy) oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.
  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
  Cena może być tylko jedna.
  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy.

 19. Kryterium wyboru oferty: Cena najniższej oferty.

 20. Miejsce i termin złożenia oferty: Szkoła Podstawowa w Ukcie, Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida listownie lub osobiście - do dnia 27.08.2014 r. do godz. 14:00.

 21. Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Barbara Pyrdoł, tel. 87 425 72 90, poczta elektroniczna: spukta@o2.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ukcie

Barbara Pyrdoł

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 sie 2014 06:27
Data opublikowania: piątek, 8 sie 2014 08:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2014 07:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1803 razy