BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.97.2014
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013.267 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 wraz
z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej linii kablowej nN i napowietrznej SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej na długości 230m, na działkach o nr 54,59/3, położonych w obrębie geodezyjnym Osiniak, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok. Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia
w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: poniedziałek, 18 sie 2014 13:20
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2014 13:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2014 07:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1526 razy