BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, nieruchomość gruntowa ujawniona w KW OL1P/00014891/7, zgodnie z rejestrem gruntów działka gruntu opisana jest jako R VI, ŁV, PsV, LsV, LzV, N, nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczona symbolem 3RL – tereny lasów, w części oznaczona symbolem 5RZ – tereny łąk i pastwisk, niżej wymienionych:


a) działka ozn. nr geod. 10/8, o pow. 9 400 m2, poł. w ob. geod. Karwica, Gmina Ruciane-Nida,
cena wywoławcza netto 150 000,00 zł, wadium 20 000,00 zł,


Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 02 października 2014 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2014 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 29 września 2014r. włącznie (pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta umową dzierżawy nr PNO.6845.01.2013 z dnia 10.01.2013r. zawartą na czas oznaczony. Zgodnie z art. 678 § 1 KC zbycie przedmiotu umowy podczas trwania stosunku dzierżawy nie powoduje ustania tego stosunku. W miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wstępuje nabywca przedmiotu dzierżawy, który od chwili zbycia staje się wydzierżawiającym. Wstąpienie to odbywa się z mocy prawa.
4. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
5. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
8. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Podano do publicznej wiadomości: od dnia 29 sierpnia 2014r. do dnia 29 września 2014r.
Data powstania: piątek, 29 sie 2014 09:08
Data opublikowania: piątek, 29 sie 2014 10:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 wrz 2014 09:24
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1696 razy