BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zmiana zadaszenia i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Ruciane-Nida: Zmiana zadaszenia i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Numer ogłoszenia: 186413 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162921 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana zadaszenia i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana zadaszenia i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie położonego przy ul. Alei Wczasów 4. Dane techniczne po zmianie zadaszenia i termomodernizacji: powierzchnia zabudowy 357,41 m2, powierzchnia całkowita 1.072,23 m2, kubatura 3.683,17 m3, na działce ozn. nr geod. 133/3, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 7 oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.11.00-5, 45.31.23.10-3, 45.31.70.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Roboty budowlane są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programamu Operacyjnego - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 365263,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 444088,71

Oferta z najniższą ceną: 444088,71 / Oferta z najwyższą ceną: 521221,30

Waluta: PLN.

Data powstania: poniedziałek, 1 wrz 2014 13:12
Data opublikowania: poniedziałek, 1 wrz 2014 13:16
Data przejścia do archiwum: środa, 10 wrz 2014 11:52
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1692 razy