BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 16 września 2014 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.07.2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję na dzień 24 września 2014 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie LII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w dniu 21 sierpnia 2014 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na LI sesji Rady Miejskiej w dniu 21 sierpnia 2014 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Podsumowanie VI edycji konkursu "Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Ruciane-Nida."
 3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za I półrocze 2014 r.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach,
  • zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osiniak-Piotrowo,
  • zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka,
  • nadania nazwy ulicy w mieście Ruciane-Nida,
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2014-2022,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 r.,
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szeroki Bór II,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: wtorek, 16 wrz 2014 13:56
Data opublikowania: wtorek, 16 wrz 2014 14:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 wrz 2014 07:50
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1507 razy