BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.13.2014
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że dnia 23 września 2014 r. wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1777 N Mikołajki – Wejsuny – droga krajowa nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przebudową mostu w km 12+922 koło m. Wejsuny” zlokalizowanego na działkach nr 59, 73, 71 zlokalizowanych w obrębie Wejsuny, na działkach nr 138/1,138/2, 3002, 59, 54 zlokalizowanych w obrębie Onufryjewo, na działce nr 1/14 położonej w obrębie Wierzba.
Data powstania: piątek, 26 wrz 2014 14:22
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:41
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1601 razy