BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 30 września 2014 r.

PNO.6220.12.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że dnia 18 września 2014 roku (uzupełniony w dniu 26 września 2014 roku) wpłynął wniosek spółki P4 operatora sieci PLAY reprezentowanej przez Pana Leszka Śmieszalskiego dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej” na działce nr 86/14 w obrębie Ruciane-Nida. Inwestorem jest P4 Sp. z o.o.

Wniosek oraz karta informacyjna znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4.Do wiadomości:

1. Wnioskodawca
2. strony postępowania w drodze obwieszczenia
3. a/a
Data powstania: wtorek, 30 wrz 2014 09:24
Data opublikowania: wtorek, 30 wrz 2014 09:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:40
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1522 razy