BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U 2013.1235 wraz ze zmianami./, zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w trybie art. 33-36 i 38 ww. ustawy w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie budynku pensjonatowego do 50 miejsc noclegowych oraz budynku gospodarczego na działkach o nr geod. 25/1 oraz 25/2 położonych w obrębie Iznota, gmina Ruciane-Nida.

Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentami przesłanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie:

- Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego na obszar Natura 2000, wykonanym przez „LACERTA” ANALIZY ŚRODOWISKOWE – Joanna Łukaszewska z lipca 2014 roku i uzupełnieniem przedmiotowego raportu z grudnia 2014 roku oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 21-dniowym tj. od 22.01.2015 r. do 19.02. 2015 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, pok. Nr 3, w godz. 800 - 1400.

Wnioski i uwagi mogą być składane w wyżej określonym terminie na piśmie w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem) na adres: jacek.schramke@ruciane-nida.pl, lub faxem na nr 087 425 44 56

Wnioski i uwagi będą rozpatrywane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Data powstania: środa, 21 sty 2015 11:07
Data opublikowania: środa, 21 sty 2015 11:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:35
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1543 razy