BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW OL1P/00013580/7, zgodnie z rejestrem gruntów działka gruntu opisana jest jako PsV pastwiska trwałe. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowi własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymieniona:

a) działka ozn. nr geod. 98/12, o pow. 916 m2, położonej w Śwignajnie,
cena wywoławcza netto 7 667,00 zł, wadium 1000,00 zł,

Publiczny przetarg ustny ograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 26 lutego 2015 r., o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. Przetarg na zbycie nieruchomości ogranicza się do współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej, ozn. nr geod. 98/5, położonej w miejscowości Śwignajno.
2. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2015 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 23 lutego 2015 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
4. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
5. Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
6. Przedmiotowa nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy zawartą do dnia 22 lipca 2022 roku.
7. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
10. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

Data powstania: piątek, 23 sty 2015 10:23
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2015 14:18
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1739 razy