BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.1.2015


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej


Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013.1235 wraz ze zmianami) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że w dniu 21 stycznia 2015 r. wpłynął wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarządu Zlewni w Giżycku dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb” zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Giżycku.

Wniosek oraz karta informacyjna znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4.


Jednocześnie Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie uprzejmie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 20, wobec powyższego ich zawiadomienie odbywa się z zastosowaniem art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 wraz ze zmianami).

Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2015 15:11
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2015 15:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:35
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1657 razy