BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.1.2015
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony postępowania, iż działając na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 wraz ze zmianami) , w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013.1235 wraz ze zmianami) a także § 3 ust. 1 pkt. 66 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 wraz ze zmianami) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb” zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota. Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Giżycku.

Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2015 15:39
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2015 15:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:35
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1618 razy