BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Nasz znak PNO.6730.129.2014
DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2012 r. Nr 0, poz. 647 z późn. zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8.10.2014 r. Pana Artura Juszkiewicza reprezentującego firmę AREM Polska Sp.z.o.o, siedziba ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, pełnomocnika T-Mobile Polska S.A.
U S T A L A M
lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:
stacji bazowej sieci T-Mobile składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości 53 m oraz szaf telekomunikacyjnych (zasilająco-sterujących) posadowionych u podstawy wieży. Inwestycja znajdować się będzie na działce o numerze ewidencyjnym 203
w miejscowości Wojnowo, obręb Śwignajno, Gmina Ruciane-Nida.
1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji
Budowa stacji bazowej sieci telekomunikacyjnej. Inwestycja stanowi cel publiczny
w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.518 j.t.).
1.1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
Budowa stacji bazowej sieci T-Mobile składającej się ze stalowej wieży kratownicowej
o wysokości 53 m oraz szaf telekomunikacyjnych (zasilająco-sterujących) posadowionych
u podstawy wieży. Inwestycja znajdować się będzie na działce o numerze ewidencyjnym
203 w miejscowości Wojnowo, obręb Śwignajno Gmina Ruciane-Nida
2. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
2.1 Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Nie dotyczy.
2.2 Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
• w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm..); w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm..);
• w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
• inwestycja znajduje się w granicach „Mazurskiego Parku Krajobrazowego",
na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506);
• inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust.l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 127 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz gospodarczego, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w bezpośredniej bliskości innych zabudowań o podobnej funkcji, na terenie silnie zantropogenizowany. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.
z późniejszymi zmianami z 2008 r.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
• projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie;
2.3 Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2.4 Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz Infrastruktury technicznej
W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami
i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować
do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową
i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.
2.5 Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.
2.6 Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.
2.7 Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
a) dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
b) w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
3. Teren Inwestycji
Teren inwestycji stanowi działka ewidencyjna nr 203 w miejscowości Wojnowo, obręb Śwignajno, gmina Ruciane-Nida.
UZASADNIENIE
Pan Artur Juszkiewicz reprezentujący firmę ARTEM pełnomocnika T-Mobile Polska S.A., złożył wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci T-Mobile składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości 53 m oraz szaf telekomunikacyjnych (zasilająco-sterujących) posadowionych u podstawy wieży. Inwestycja znajdować się będzie na działce o numerze ewidencyjnym 203
w miejscowości Wojnowo, obręb Śwignajno, Gmina Ruciane-Nida.
Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
a) Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b) Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
c) Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Maciej Wronka spełniający warunek, o którym mowa
w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn.zm.)
d) w trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego:
• zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy tj.:
- warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
- stanu faktycznego i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji,
• Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Maciej Wronka spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn.zm.),
• zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647, ze zm.),
- Starostą Powiatu Piskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych postanowieniem znak: .6123.8.2015 z dnia 19 stycznia 2015r.
- Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego w zakresie melioracji
i urządzeń wodnych postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-7/15 z dnia 23 stycznia 2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, rozpatrując wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji z dnia 08 października, pismem z dnia 9 października 2014r. wezwał wnioskodawcę do określenia powierzchni podlegającej przekształceniu w wyniku planowanej inwestycji. Dnia 16 października 2014r. inwestor złożył stosowne wyjaśnienia. Z dniem 17 października 2015r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiesił postępowanie w powyższej sprawie, nakładając na inwestora obowiązek sprawdzenia czy przedmiotowa inwestycja będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Postanowieniem znak WSTE.430.08.6.2014.JM z dnia 14 listopada 2014r. /20 listopada 2014 – data wpływu dokumentu do tut. Urzędu/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyraził opinię, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na Obszary Natura 2000 – Puszcza Piska /PLB280008/ oraz Natura 2000 – Ostoja Piska /PLH280048/, w związku z czym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tytułowego przedsięwzięcia na ww. obszary. 25 listopada 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wznowił przedmiotowe postępowanie. W trakcie prowadzenia tejże sprawy wynikły nieścisłości dotyczące terminu ważności pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Bogdana Ekierta Panu Arturowi Juszkiewiczowi, w związku z tym inwestor został wezwany do ich wyjaśnienia w dniu 22 grudnia 2014r. Wyjaśnienie o którym mowa powyżej do tut. organu dostarczone zostało w dniu 12 stycznia 2015r. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej co do planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest zatem uzgodnienie wydane w trybie ww. ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji
w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLH280008). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy RDOŚ w Olsztynie pismem z dnia 30 stycznia 2015r. /04 lutego 2015r. – data wpływu pisma do tut. Urzędu/, informuje o nie zajęciu stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji co skutkuje uzgodnieniem przedmiotowej decyzji, w myśl treści art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska
w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych − w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne
w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2015r. znak G.6123.8.2015 Starosta Powiatu Piskiego uzgodnił projekt niniejszej decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych wskazując w uzasadnieniu - …stwierdza się, że na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują grunty rolne sklasyfikowane jako RIVa –grunty orne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i zgodnie z zapisami w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie wymagają one uzyskania zgodni na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.
Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2015r. znak MUW.DP.0702-4-7/15 Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego uzgodnił omawianą inwestycję w zakresie melioracji i urządzeń wodnych stwierdzając, że na terenie działki ewidencyjnej nr 203 (w granicach oznaczonymi literami A-B-C-D na załączniku graficznym Nr1 do projektu przedmiotowej decyzji) nie występują urządzenia melioracji podstawowych i szczegółowych znajdujące się w ewidencji urządzeń melioracyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Olsztynie Rejonowy Oddział w Piszu.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
Data powstania: poniedziałek, 9 lut 2015 10:24
Data opublikowania: środa, 11 lut 2015 10:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 mar 2015 13:14
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1899 razy