BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida
Do Zamawiającego w dniu 18 lutego 2015 r. wpłynęło zapytanie nr 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Odpowiedzi na zapytanie nr 2:

Ad. 1 Projekt budowlany jest nadrzędnym opracowaniem nad przedmiarem robót. W związku z tym w poz. 35 przedmiaru dotyczącego kanalizacji w m. Rucianem-Nidzie należy przyjąć 11 szt. studni, taką, jaka występuje w projekcie budowlanym.

Ad. 2 Poz. 54 przedmiaru dotyczącego kanalizacji w m. Wojnowo powinna brzmieć: „Wykonanie zasilania przydomowej przepompowni”. Ilość powinna być tożsama z ilością projektowanych przepompowni, tzn. powinna wynosić 8 kpl., po jednym do każdej przepompowni.

Ad. 3 Wykonawca powinien skalkulować w swojej ofercie obie pozycje, tzn.:
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
- badanie jakości wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym, wg obowiązujących norm.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia SIWZ poprzez zmianę w załączniku nr 5 przedmiarach:
- dotyczącego kanalizacji w m. Rucianem-Nidzie, w poz. 35 powinno być 11 studni,
- dotyczącego kanalizacji w m. Wojnowo, w poz. 54 powinno być 8 kpl.

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert, który upływa 02 marca 2015 r. o godzinie 09:30.
Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część SIWZ.
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.


W załączeniu treść zapytania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 lut 2015 10:59
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2015 14:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 mar 2015 13:14
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1733 razy