BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.12.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 wraz ze zmianami) , w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013.1235 wraz ze zmianami) zawiadamia strony, iż w postępowaniu dotyczącym budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY zlokalizowanej na działce nr 86/14 położonej w obrębie Ruciane-Nida, zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Inwestorem jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Data powstania: czwartek, 19 lut 2015 13:37
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2015 14:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:37
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1440 razy