BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAYTANIE NR 3 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida
Do Zamawiającego w dniu 20 lutego 2015 r. wpłynęło zapytanie nr 3 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Odpowiedzi na zapytanie nr 3:

Ad. 1 Projekt budowlany jest nadrzędnym opracowaniem nad przedmiarem robót. W związku z tym należy przyjąć ilość 3 szt. Zasów kołnierzowych taką, jaka występuje w projekcie budowlanym.

Ad. 2 Do kosztorysu należy przyjąć armaturę jak w projekcie budowlanym, tj. żeliwo sferoidalne kołnierzowe.

Ad. 3 Do kosztorysu należy przyjąć montaż studni DN 1,20 m, wg specyfikacji:
- studnia z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gł. 2 m;
- właz typu ciężkiego, z zamknięciem;
- zasuwa odcinająca DN20 + trójnik redukcyjny;
- zawór DN20 do podłączenia sprężonego powietrza.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia SIWZ poprzez zmianę w załączniku nr 5 przedmiarach:
- dotyczącego kanalizacji w m. Wojnowo, w poz. 19 powinno być 3 szt..
- dotyczącego kanalizacji w m. Wojnowo , w poz 15 i 16 powinno być żeliwo sferoidalne
kołnierzowe
- do kosztorysu dodać pozycję - montaż studni DN 1,20 m z zaworem DN20 do sprężonego
powietrza, wg specyfikacji.

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert, który upływa 02 marca 2015 r. o godzinie 09:30.
Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część SIWZ.
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 lut 2015 12:16
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lut 2015 14:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 mar 2015 13:14
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1544 razy