BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Nasz Znak: PNO.6733.150.2014
DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2012 r. Nr 0, poz. 647 z późn. zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2014 r. Elektryk Karbowniczyn S.C., ul. Sienkiewicza 9A, 11-500 Giżycko, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

U S T A L A M
lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:
linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalno- gospodarczego. Inwestycja realizowana na działkach nr: 118/3, 92/3, 86/1, 119, obręb geodezyjny Wejsuny, gm. Ruciane-Nida.
1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji
Budowa obiektu liniowego infrastruktury technicznej. Inwestycja stanowi cel publiczny
w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.518 j.t.).
1.1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalno-gospodarczego. Inwestycja realizowana na działkach nr: 118/3, 92/3, 86/1, 119, obręb geodezyjny Wejsuny, gm. Ruciane-Nida.
2. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
2.1 Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Nie dotyczy.
2.2 Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
• w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
• inwestycja znajduje się w granicach „Mazurskiego Parku Krajobrazowego", na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506);
• inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust.l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 127 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz gospodarczego, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w bezpośredniej bliskości innych zabudowań o podobnej funkcji, na terenie silnie zantropogenizowany. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.
z późniejszymi zmianami z 2008 r.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
• projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
• w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz wycinki zadrzewień;
• zabudowa charakterem, skalą, formą i rodzajem użytych materiałów winna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem oraz nawiązywać do dobrych przykładów istniejącej w sąsiedztwie zabudowy oraz istotnych cech architektury
2.3 Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2.4 Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz Infrastruktury technicznej
W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami
i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową
i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.
2.5 Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.
2.6 Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.
2.7 Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
a) dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
b) w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
3. Teren Inwestycji
Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 92/3, 86/1, 119, 118/3 w obrębie geodezyjnym Wejsuny, gmina Ruciane-Nida.

UZASADNIENIE
Elektryk Karbowniczyn S.C., ul. Sienkiewicza 9A, 11-500 Giżycko, pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, złożył wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalno- gospodarczego na działkach nr: 118/3, 92/3, 86/1, 119, obręb geodezyjny Wejsuny, gm. Ruciane-Nida.
Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
a) Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b) Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
c) Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Maciej Wronka spełniający warunek, o którym mowa
w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn.zm.)
d) w trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego:
* zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy tj.:
- warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
- stanu faktycznego i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji,
* Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Maciej Wronka spełniający warunek,
o którym mowa w art. 5 w związku z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn.zm.),
* zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647, ze zm.),
- Starostą Powiatu Piskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych postanowieniem znak: .6123.21.2015 z dnia 29 stycznia 2015r.
- Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego w zakresie melioracji
i urządzeń wodnych postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-10/15 z dnia 29 stycznia 2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, rozpatrując wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji z dnia 04 grudnia 2014r., pismem
z dnia 04 grudnia 2014r. wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Dnia 11 grudnia 2014r. inwestor uzupełnił część braków. W związku z dalej występującymi brakami. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ponownie wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień. 19 grudnia 2014r. inwestor zadość uczynił wymaganiom wniosku. W dniu 29 grudnia 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wszczął postępowanie w powyższej sprawie.
Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej co do planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest zatem uzgodnienie wydane w trybie ww. ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji
w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLH280008). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy RDOŚ w Olsztynie otrzyma projekt przedmiotowej decyzji w dniu 28 stycznia 2015r. RDOŚ w Olsztynie nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji co skutkuje uzgodnieniem przedmiotowej decyzji, w myśl treści art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska
w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych − w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne
w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015r. znak G.6123.21.2015 Starosta Powiatu Piskiego uzgodnił projekt niniejszej decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych wskazując w uzasadnieniu - …stwierdza się, że na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują grunty rolne sklasyfikowane jako RV –grunty orne i zgodnie z zapisami w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie wymagają one uzyskania zgodni na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.
Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015r. znak MUW.DP.0702-4-10/15 Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego uzgodnił omawianą inwestycję w zakresie melioracji i urządzeń wodnych stwierdzając, że na terenie działek ewidencyjnych nr 118/3, 92/3,86,/1,119 położonych w obrębie geodezyjnym Wejsuny, gmina Ruciane-Nida
nie występują urządzenia melioracji podstawowych i szczegółowych znajdujące się w ewidencji urządzeń melioracyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Olsztynie Rejonowy Oddział w Piszu.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.
Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Data powstania: wtorek, 3 mar 2015 13:53
Data opublikowania: wtorek, 3 mar 2015 13:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 mar 2015 10:46
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1959 razy