BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida
Ruciane-Nida: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 34855 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19137 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida oraz włączenie do kolektora już istniejącego, a w szczególności wykonanie: a) wodociągu w miejscowości Wojnowo: - rurociągów z rur polietylenowych PE 160 PN 10 SDR17 o długości 113,20 m, - rurociągów z rur polietylenowych PE 125 PN 10 SDR17 o długości 542,50 m, - hydrantów naziemnych HP 80 w ilości 5 sztuk; b) kanalizacji w miejscowości Wojnowo: - rurociągów z rur polietylenowych PE 50 PN 10 SDR17 o długości 792,20 m, - rurociągów z rur polietylenowych PE 40 PN 10 SDR17 o długości 108,90 m, - pompowni przydomowych z wyposażeniem w ilości 8 kpl; c) wodociągu w miejscowości Ruciane-Nida: - rurociągów z rur polietylenowych PE 110 PN 10 SDR17 o długości 531,70 m, - hydrantów naziemnych HP 80 w ilości 5 sztuk; d) kanalizacji w miejscowości Ruciane-Nida: - kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm i długości 401,00 m, - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3,0 m, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Ruciane - Nida jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze, Działania 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałania 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Instalacyjno-Budowlany DARIO Dariusz Krasicki, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/37, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 750977,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 277980,00

Oferta z najniższą ceną: 277980,00 / Oferta z najwyższą ceną: 602926,62

Waluta: PLN.

Data powstania: czwartek, 12 mar 2015 12:48
Data opublikowania: czwartek, 12 mar 2015 12:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 mar 2015 11:55
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1685 razy