BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.1.2015
Ruciane-Nida, dn. 18 marca 2015

Nasz znak :
PNO.6220.1.2015

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z póżn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 66 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2012. 213.1397 z późn. zm.), w związku z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Zarządu Zlewni w Giżycku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb” zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota oraz po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4240.20.2015.SCH dnia 11 lutego 2015, jak również opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.2.2015 z dnia 9 lutego 2015
ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb” zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota, w obszarze Natura 2000 i jednocześnie:
I. Określam:

1. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida – Guzianka uchwalonego uchwałą nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2012 r. poz. 1671).


2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
1) Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 7.00 do 18.00).
2) Powstające na terenie inwestycji odpady gromadzić w sposób selektywny w miejscach na ten cel przeznaczonych w sposób zapobiegających przedostaniu się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.
3) Wszystkie powstające odpady w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu i powstawania;
4) Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren i otoczenie uporządkować.
5) Planowaną wycinkę drzew należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
6) Zgodnie z wnioskiem przewiduje się do wycięcia 105 drzew.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Nie określa się.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Tego typu inwestycje nie są zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii
przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.

II. Nie stwierdzam konieczności:

1. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania na terenie
otaczającym omawianą inwestycję.

2. wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie zachodzi konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

III. Nie nakładam na Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – Zarząd Zlewni w Giżycku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

IV. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Giżycku wystąpił w dniu 21 stycznia 2015 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb” zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz z stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wydał opinię sanitarną znak ZNS.9083.2.2015 z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu) w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po przeanalizowaniu dokumentacji postanowieniem znak WOOŚ.4240.20.2015.SCH z dnia 12 lutego 2015 roku (data wpływu) wyraził opinię, iż dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Burmistrz postanowieniem z dnia 24 luty 2015 roku odstąpił od obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Stosownie do dyspozycji art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.) zawiadomiono strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji. Żadna ze stron postępowania nie skorzystała z przysługującego jej prawa. Wobec braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko burmistrz wydał decyzję środowiskową.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz na Specjalnym Obszarze Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB 280008), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm) oraz na obszarze mającym specjalne znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Piska” (PLH 280048). Przedsięwzięcie to nie jest bezpośrednio związane z ochroną tych obszarów, ani też nie wynika z tej ochrony, w związku z czym może negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.
Na analizowanym terenie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane Nida – Guzianka, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r., poz. 1671).
Planowane przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę śluzy żeglugowej Guzianka II wraz z konstrukcjami i instalacjami towarzyszącymi, takimi jak: kierownice awanportów, nabrzeża, budynek sterowni, zaplecze śluzy, infrastruktura techniczna. Ponadto, w ramach realizacji inwestycji planuje się budowę nowej węgorni, a także przebudowę mostu na drodze powiatowej Ruciane-Nida – Wejsuny. Przewiduje się, że komora śluzy będzie miała następujące parametry: długość użytkowa – 50 m, szerokość – 7,5 m oraz głębokość min. 2 m. Śluza zostanie zlokalizowana na przesmyku pomiędzy Jeziorem Guzianka Mała a Jeziorem Bełdany, gdzie pas lądu między ww. jeziorami stanowi doprowadzenie wody do odłówki węgorzy (tzw. węgorni), nad którym wzniesiony jest most żelbetowy na drodze powiatowej Ruciane-Nida -Wejsuny. Awanport dolny znajdzie się w lejkowatej zatoce jeziora Bełdany, do której następuje zrzut wody z odłówki dla węgorzy, a awanport górny wyprowadzony zostanie w głąb jeziora Guzianka Mała, asymetrycznie z odchyleniem na południe. Dojazd do śluzy poprowadzony będzie od ulicy Guzianka (droga powiatowa Ruciane - Wejsuny), po istniejącej, przydrożnej, nieutwardzonej zatoce parkingowej (teren nadleśnictwa). Na ogrodzonym terenie śluzy znajdzie się oprócz nawierzchni drogowych budynek dyżurki i budynek magazynowy. Nabrzeże postojowe
o długości 35 m zaprojektowano po prawej stronie górnej głowy śluzy.
Etap wykonania planowanego przedsięwzięcia wiązał się będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń do środowiska, których źródłem będą samochody, maszyny i urządzenia wykorzystywane przy budowie. Przewiduje się prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej. Oddziaływanie związane z fazą budowy będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpi niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych.
Odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia gromadzone będą w wyznaczonym miejscu, w sposób selektywny, a następnie przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
Dostępne wyniki inwentaryzacji ornitologicznych, przeprowadzonych m.in. w 2012 r. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nie potwierdzają występowania w zasięgu planowanej inwestycji, oraz w obszarze jej bezpośredniego oddziaływania, gatunków ptaków, dla ochrony których wyznaczono OSOP Puszcza Piska, w szczególności związanych z siedliskami wodnymi. Zgodnie z rejestrem stref ochrony gatunków ptaków, prowadzony przez tutejszy Organ, w odległości ponad 2,5 km w kierunku północnym od miejsca inwestycji znajduje się strefa ochronna kani rudej i kani czarnej.
Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej z lat 2006 – 2008 wykonanej na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie nie potwierdziły występowania w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji stanowisk i siedlisk gatunków roślin, dla ochrony których wyznaczono obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Piska. Stwierdzono natomiast występowanie siedliska przyrodniczego o kodzie 9170-2, tj. grądu subkontynentalnego oraz bobra europejskiego.
Jeżeli chodzi o wpływ inwestycji na wskazane siedlisko grądowe należy przyjąć, że jej realizacja pozostanie bez wpływu na jego trwałość i integralność. Zgodnie z KIP łączna liczba drzew kolidujących z zamierzeniem i przewidzianych do usunięcia wynosi 105 szt. Podkreślić należy jednak, że są to osobniki znajdujące się zarówno w granicach ww. siedliska, jak i poza nim. Ponadto zgodnie z zapisami obowiązującego planu miejscowego (na podstawie którego budowla będzie realizowana), część działki nr 3033/9, w granicach której zinwentaryzowano ww. grąd, oznaczono symbolami 13 Z i 14 Z, i wskazano, iż są to Tereny istniejącej zieleni na obrzeżu jeziora Guzianka Mała, które należy pozostawić w dalszym ciągu bez zmiany sposobu użytkowania. (…) Przy pracach ziemnych związanych z projektowaną śluzą należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę istniejących drzew w pasie nadbrzeżnym. Biorąc pod uwagę fakt, że całkowita powierzchnia płatu siedliska 9170-2 wynosi 3,7 ha (zgodnie z danymi GIS), ewentualna wycinka drzew w pasie nadbrzeżnym nie będzie wiązała się z uszczupleniem jego wartości przyrodniczych.
W odniesieniu natomiast do zinwentaryzowanego stanowiska bobra europejskiego podkreślenia wymaga fakt, że według danych GISowych znajduje się ono na terenie działki nr 3033/9 w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej Nr 1646N, w miejscu wykorzystywanym jako parking o nieutwardzonej nawierzchni i przeznaczonym pod realizację parkingu o nawierzchni utwardzonej, na 8-10 stanowisk. Niemniej teren ten nie jest bezpośrednio związany z realizacją planowanej inwestycji.
W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji, planowana do budowy śluza Guzianka II nie spowoduje negatywnego oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których utworzone zostały ww. obszary Natura 2000 oraz nie wpłynie na integralność obszarów Natura 2000. Nowa inwestycja jako urządzenie hydrotechniczne o określonych parametrach nie wpłynie także negatywnie na otaczający krajobraz.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych Nr JCWPd:33, region wodny Środkowej Wisły. Stan jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożona. Planowana do budowy śluza znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Nidka (Wigrynia) do wpływu do jez. Bełdany z jez. Nidzkie, Jaśkowo, Wiartel i dopływami (kod: PLRW20002526434), dla której stan oceniono jako zły, a ocena ryzyka nie osiągnięcia celów jako zagrożona. Dla opisywanej części wód wyznaczono odstępstwo od założonych celów środowiskowych, ponieważ ich osiągnięcie w terminie do 2015 roku nie będzie możliwe ze względu na realizację nowych inwestycji (art. 4.7 RDW).
Ramowa Dyrektywa Wodna dopuszcza wyznaczenie derogacji dla jednolitych części wód w sytuacji, gdy osiągnięcie celów jest niemożliwe z powodu nowych zmian właściwości fizycznych tych wód albo nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka. Ramowa Dyrektywa Wodna dopuszcza realizację inwestycji mających wpływ na stan wód, powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, jeżeli cele którym służą, stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa. Do inwestycji tego typu na obszarze dorzecza Wisły zaliczono „budowę śluzy Guzianka II”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na stopniu wodnym „Guzianka” oraz odciążenie istniejącej śluzy w Guziance.
Inwestycja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i nie będzie w sposób negatywny oddziaływała na wody powierzchniowe, zatem nie przyczyni się do zmian obecnie występującego stanu ekologicznego ww. jednolitych części wód.
Z uwagi na rodzaj, skalę i zakres inwestycji stwierdza się, że jej realizacja i eksploatacja nie będzie wpływać na ryzyko nie osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód oraz na obszarze ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów wodno-błotnych. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych.
Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania negatywnych oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne. Wskazana do realizacji inwestycja został oceniona jako ingerujący w znikomym stopniu w środowisko. Ponadto nie będzie powodował znaczących oddziaływań na gatunki i siedliska wskazane jako przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000.
Organ wydający decyzje środowiskową nie nałożył na inwestora obowiązku oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji z bezwzględnym zachowaniem warunków nałożonych na inwestora w sentencji przedmiotowej decyzji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając brak znaczącego wpływu inwestycji na środowisko i obszar Natura 2000 określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:
1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia (art. 49 K.p.a.)
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Załącznik Nr 1 do decyzji nr PNO.6220.1.2015
o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 18 lutego 2015 roku

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę śluzy żeglugowej Guzianka II wraz z konstrukcjami i instalacjami towarzyszącymi, takimi jak: kierownice awanportów, nabrzeża, budynek sterowni, zaplecze śluzy, infrastruktura techniczna. Ponadto, w ramach realizacji inwestycji planuje się budowę nowej węgorni, a także przebudowę mostu na drodze powiatowej Ruciane-Nida – Wejsuny. Przewiduje się, że komora śluzy będzie miała następujące parametry: długość użytkowa – 50 m, szerokość – 7,5 m oraz głębokość min. 2 m. Śluza zostanie zlokalizowana na przesmyku pomiędzy Jeziorem Guzianka Mała a Jeziorem Bełdany, gdzie pas lądu między ww. jeziorami stanowi doprowadzenie wody do odłówki węgorzy (tzw. węgorni), nad którym wzniesiony jest most żelbetowy na drodze powiatowej Ruciane-Nida -Wejsuny. Awanport dolny znajdzie się w lejkowatej zatoce jeziora Bełdany, do której następuje zrzut wody z odłówki dla węgorzy, a awanport górny wyprowadzony zostanie w głąb jeziora Guzianka Mała, asymetrycznie z odchyleniem na południe. Dojazd do śluzy poprowadzony będzie od ulicy Guzianka (droga powiatowa Ruciane-Nida - Wejsuny), po istniejącej, przydrożnej, nieutwardzonej zatoce parkingowej (teren nadleśnictwa). Na ogrodzonym terenie śluzy znajdzie się oprócz nawierzchni drogowych budynek dyżurki i budynek magazynowy. Nabrzeże postojowe
o długości 35 m zaprojektowano po prawej stronie górnej głowy śluzy.

Data powstania: czwartek, 19 mar 2015 09:36
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2015 09:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2015 14:21
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2277 razy