BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 18 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
0002.3.2015

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie VII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2015 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na VI sesji Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2015 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Analiza ekonomiczna placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2015,
  • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rucianem-Nidzie,
  • gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015r.,
  • przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie,
  • upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ruciane-Nida,
  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek MałżNiniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
Data powstania: czwartek, 19 mar 2015 15:59
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2015 22:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 mar 2015 13:05
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1439 razy