BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ 4 SZT. TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH

Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Ruciane-Nida, dn. 24 / 03 / 2015r.
Gmina Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida
/ Zamawiający /

OFERENCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ 4 SZT. TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH

W związku z projektem pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida” realizowanego przez Gminę Ruciane-Nida na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-00 z dn. 27.06.2014r. – niniejszym informuję, że Gmina Ruciane-Nida jest zainteresowana wykonaniem wraz z dostawą 4 szt. tablic informacyjnych i pamiątkowych dwustronnych na potrzeby promocji ww. projektu.

A. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego:
1) 2 szt. tablic informacyjnych dwustronnych o wymiarach 70cm wys. x 90cm szer. z blachy ocynkowanej 0,8mm, wydruk solwentowy, odporny na warunki atmosferyczne, tablice montowane na stelażu oraz 1 słupku stalowym, ocynkowanym przeznaczonym do montowania w gruncie przy czym wysokość tablic po umieszczeniu w gruncie ma wynosić ok. 150cm (licząc od dolnej krawędzi tablicy) przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji,
2) 2 szt. tablic pamiątkowych dwustronnych o wymiarach 30cm wys. x 50cm szer. z blachy ocynkowanej 0,8mm, wydruk solwentowy, odporny na warunki atmosferyczne, tablice montowane na stelażu.

Wzór tablic informacyjnej i promocyjnej stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Tablice musza być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (link do dokumentu http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=134).

B. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

• ad 1) 2 szt. tablic informacyjnych dwustronnych wraz ze słupkami - termin realizacji zamówienia do dnia 17.04.2015r. Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego.
• ad 2) 2 szt. tablic pamiątkowych dwustronnych - termin realizacji zamówienia do dnia 29.05.2015r. Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego.

C. Miejskie, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.03.2015r. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu) w formie:
• elektronicznej na adres karol.syta@ruciane-nida.pl
• osobiście / listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na tablice informacyjno-promocyjne” w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty proszę składać na załączonym wzorze.

D. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.
Kryterium wyboru oferty jest cena. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej UMiG Ruciane-Nida. Do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie skierowane stosowne zamówienie. Osobą upoważniona do udzielenia dodatkowych informacji / wyjaśnień jest Karol Syta (tel. 087 425-44-36 / karol.syta@ruciane-nida.pl).

Niniejszym informuję, że zakup jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Z poważaniem

Piotr Ryszard Feliński
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 mar 2015 10:46
Data opublikowania: wtorek, 24 mar 2015 11:12
Data przejścia do archiwum: środa, 1 kwi 2015 08:27
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2056 razy