BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

Zakup usługi jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Ruciane-Nida, dn. 25 / 03 / 2015 r.
Gmina Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida
/ Zamawiający /
OFERENCI
PF.042.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

W związku z projektem pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida” realizowanym przez Gminę Ruciane-Nida przy wykorzystaniu dofinansowania Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, niniejszym informuję, że Gmina Ruciane-Nida jest zainteresowana przeprowadzeniem audytu zewnętrznego projektu polegającego na analizie dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazania i rozliczenia otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdania z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie. Audyt zewnętrzny zostanie przeprowadzony zgodnie z „Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013”. Wytyczne są udostępnione na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl.

Zakup usługi jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Tryb udzielenia zamówienia:
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r., poz. 907 ze zm.).

Cel audytu:
Uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa. Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne/niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.

Informacja dot. projektu:
Beneficjent GMINA RUCIANE-NIDA
Tytuł projektu „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida”
Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 6. Środowisko przyrodnicze
Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska
Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa
Charakterystyka projektu W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu: długość wybudowanej sieci wodociągowej 1,19km, długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 1,30km. Inwestycja jest realizowana w m. Wojnowo oraz Ruciane-Nida.

Całkowite koszty projektu to: 948 320,98 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 to 758 656,78 zł. Są to kwoty określone w obowiązującym Wniosku o dofinansowanie projektu. Ulegną one zmniejszeniu w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych, którym został Zakład Instalacyjno-Budowlany „DARIO” Dariusz Krasicki z siedzibą w Piszu. Beneficjent wystąpił do WFOŚiGW w Olsztynie z wnioskiem o aneksowanie umowy, tj. zaktualizowanie wartości projektu. Aktualna całkowita wartość projektu to 302 598,43zł, w tym dofinansowanie to 242 078,74zł.

Harmonogram realizacji projektu: data rozpoczęcia realizacji projektu – 2012-12-16, termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu 2015-05-04, termin finansowego zakończenia projektu 2015-05-31. Beneficjent wystąpił do WFOŚiGW w Olsztynie z wnioskiem o zmianę ww. harmonogramu na następujący: data rozpoczęcia realizacji projektu – 2012-12-16, termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu 2015-06-15, termin finansowego zakończenia projektu 2015-06-22.

Na potrzeby realizacji projektu przeprowadzono 1 przetarg nieograniczony na wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Tym samym podpisano 1 umowę na roboty budowlane. Termin zakończenia robót budowlanych wg umowy: 2015-06-15. Ponadto Beneficjent zlecił: wykonanie studium wykonalności. Dodatkowo dokona zakupu tablic informacyjnych i promocyjnych oraz usługi audytu zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy PZP.

Miejsce i termin wykonania zamówienia:
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego. Zamówienie będzie wykonane w terminie 04.05-22.06.2015r. Dokładny termin realizacji usługi zostanie określony w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Wymagania wobec wykonawców:
1) O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zlecenia lub dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia. Warunek dot. niezbędnego doświadczenia do wykonania niniejszego zlecenia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się przynajmniej 1 audytem projektu finansowanego ze środków publicznych.
2) Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:
a) udokumentowane kwalifikacje,
b) udokumentowane doświadczenie:
- w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
- związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
- w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego.
3) Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:
a) wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
c) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
4) Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.
5) Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia przez wykonawcę stanowi wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o przeprowadzenie audytu projektu.
6) Audyt może przeprowadzić podmiot, który m.in.:
a) jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649.),
b) posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),
c) w latach 2003-2006 zdał przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego,
oraz
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
- nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy według załączonego wzoru (zał. nr 1).
2. Oświadczenie o bezstronności i niezależności audytora (zał. nr 2).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej do złożenia w/w dokumentu zobowiązany jest każdy z podmiotów występujących wspólnie.
4. Wykaz wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania.
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Wymaga się, aby jednym z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
6. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzania zadania audytowego.

Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %

Sposób obliczenia ceny:
1. Wykonawca winien obliczyć cenę za realizację zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych i wpisać cenę brutto w formularzu cenowym.
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu” osobiście / listownie w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie (Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida) w terminie do dnia 08.04.2015r. (obowiązuje data wpływu).

Z poważaniem

Piotr Ryszard Feliński
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 25 mar 2015 07:46
Data opublikowania: środa, 25 mar 2015 07:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 kwi 2015 09:03
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2633 razy