BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE O CENĘ PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

Projekt pn. „Wzrost zabezpieczenia Gminy Ruciane-Nida przez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze; Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne).
Ruciane-Nida, dn. 25 / 03 / 2015 r.
Gmina Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida
/ Zamawiający /
OFERENCI
PF.042.4.2013.KS
Lp. 9

ZAPYTANIE O CENĘ
PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

W związku z projektem pn. „WZROST ZABEZPIECZENIA GMINY RUCIANE-NIDA PRZEZ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO ORAZ SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA” zrealizowanym przez Gminę Ruciane-Nida przy wykorzystaniu dofinansowania Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, niniejszym informuję, że Gmina Ruciane-Nida jest zainteresowana przeprowadzeniem audytu zewnętrznego projektu polegającego na analizie dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazania i rozliczenia otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdania z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie. Audyt zewnętrzny zostanie przeprowadzony zgodnie z „Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013”. Wytyczne są udostępnione na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r., poz.907 ze zm.) wobec niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zapytanie o cenę nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Cel audytu:
Uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa. Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne/niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiegła zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie. Audyt będzie przeprowadzony w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu.

Informacja dot. projektu:
Beneficjent GMINA RUCIANE-NIDA
Tytuł projektu „WZROST ZABEZPIECZENIA GMINY RUCIANE-NIDA PRZEZ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO ORAZ SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA”
Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 6. Środowisko przyrodnicze
Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne
Charakterystyka projektu
W wyniku realizacji projektu zakupiono średni ratowniczo-gaśniczy samochód wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, który został przekazany do użytkowania przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rucianem-Nidzie.

Całkowite koszty projektu to: 702 756.54 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 to 552 080.00 zł.

Harmonogram realizacji projektu: data rozpoczęcia realizacji projektu – 2009-05-05, termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu 2010-04-30, termin finansowego zakończenia projektu 2010-05-31.

Na potrzeby realizacji projektu przeprowadzono 1 przetarg nieograniczony na zakup samochodu wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. Ponadto Beneficjent zlecił: wykonanie studium wykonalności, wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej, zamieszczenie ogłoszenia prasowego zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy PZP.

Miejsce i termin wykonania zamówienia:
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego. Zamówienie będzie wykonane w terminie 13.04-24.04.2015r. Dokładny termin realizacji usługi zostanie określony w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Wymagania wobec potencjalnych wykonawców:
1) Audyt może być przeprowadzony przez wykonawców, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zlecenia lub dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia. Warunek dot. niezbędnego doświadczenia do wykonania niniejszego zlecenia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się przynajmniej 1 audytem projektu finansowanego ze środków publicznych.
2) Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:
a) udokumentowane kwalifikacje,
b) udokumentowane doświadczenie:
- w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
- związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
- w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego.
3) Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:
a) wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
c) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
4) Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.
5) Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia przez wykonawcę stanowi wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o przeprowadzenie audytu projektu.
6) Audyt może przeprowadzić podmiot, który m.in.:
a) jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649.),
b) posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),
c) w latach 2003-2006 zdał przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego,
oraz
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
- nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.

W przypadku wyboru oferty i złożenia zamówienia Wykonawca zostanie zobowiązany do dostarczenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1. Oświadczenie o bezstronności i niezależności audytora.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej do złożenia w/w dokumentu zobowiązany jest każdy z podmiotów występujących wspólnie.
3. Wykaz wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Wymaga się, aby jednym z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzania zadania audytowego.

Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %

Sposób obliczenia ceny:
1. Wykonawca winien obliczyć cenę za realizację zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych i wpisać cenę brutto w formularzu cenowym.
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres karol.syta@ruciane-nida.pl w terminie do dnia 08.04.2015r. do godz. 15.00 (obowiązuje data wpływu). W załączeniu wzór oferty.

Z poważaniem

Piotr Ryszard Feliński
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 25 mar 2015 13:25
Data opublikowania: środa, 25 mar 2015 14:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 kwi 2015 09:03
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1792 razy