BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17, o powierzchni użytkowej 41,18m2, położonego na parterze 24-lokalowego budynku mieszkalnego nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o pow. 2,93 m2. wraz ze sprzedażą przedmiotowego lokalu następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału wielkości 4118/102836 części w działce ozn. nr geod. 205/3, o pow. 531 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny nr 8. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest bez obciążeń, ujawniona w księdze wieczystej OL1P/00018454/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 65 000,00 zł (w tym lokal – 97,5% i udział w gruncie – 2,5 %), wadium wynosi – 10 000,00 zł.

Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 4 maja 2015 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 30 kwietnia 2015 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Ustalona w przetargu cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17 jest zwolniona z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
4. Nabywca z tyt. nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zobowiązany do wniesienia na rzecz sprzedawcy pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% wartości udziału w gruncie + 23% podatku VAT, przed spisaniem umowy notarialnej, a przez dalszy okres użytkowania wieczystego będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie + 23% podatku VAT.
5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
6. Nabywca pokrywa koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Podano do publicznej wiadomości: od dnia 30 marca 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Data powstania: poniedziałek, 30 mar 2015 13:06
Data opublikowania: poniedziałek, 30 mar 2015 13:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 maj 2015 15:30
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1593 razy