BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


W Y K A Z N I E R U C H O M O S C I

Przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze bezprzetargowej, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity – Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późnieszymi zmianami)
1. OZN. NR GEOD. 42/2, o pow. 1.990 m2.
cena 1.990,00 zł, stanowiącej drogę
2. OZN. NR GEOD. 42/4, o pow. 9.861 m2, zabudowanej,
cena 87.830,00 zł,

Położonych w Wygrynach, ujawnionych w KW 18015

1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Ruciane-Nida. Oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, następuje na podstawie art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rucianem-Nidzie na cele usługowe.

2. Budynki, budowle i urządzenia występujące na przedmiotowych działkach wybudowane zostały ze środków własnych nabywcy dlatego przeniesienie ich własności następuje nieodpłatnie. Wartość zostanie podana przez nabywcę.

3.Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste wymagalna jest na rzecz Gminy Ruciane-Nida w razie zbycia użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat od jego ustanowienia w wysokości 25% ceny gruntu określonego w dniu zbycia wg przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4.Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Rucianem-Nidzie posiadała w/w grunt w użytkowaniu w dniu 5.XII.1990 roku i złożyła wniosek o oddanie w użytkowanie wieczyste dnia 28.10.1992 roku dlatego przysługuje jej roszczenie o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych działek.

5.Ustala się opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w wysokości 3% ceny gruntu:
- za działkę ozn. nr geod. 42/2 – 59,70 zł + 13,13 zł 22% VAT = 72,83 zł
- za działkę ozn. nr geod. 42/4 – 2.634,90 zł + 579,67 zł 22% VAT = 3.214,57 zł.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłata roczna może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość gruntu ulegnie zmianie.

6.Protokół uzgodnień zostanie spisany z nabywcą po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę spisania umowy notarialnej. Umowa notarialna spisana zostanie na koszt nabywcy.

7.Wykaz niniejszy zostaje podany do publicznej wiadomości w okresie od dnia 7 lipca 2006 roku do dnia 22 lipca 2006 roku.
Data powstania: piątek, 30 cze 2006 13:25
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lip 2006 10:11
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2061 razy