BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 16 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
0002.4.2015

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie VIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Ruciane-Nida,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.,
  • ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na 2015 r.,
  • gospodarki gruntami i nieruchomościami,
  • przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
  • zmiany załącznika do Uchwały Nr XLI/279/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2016".
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek MałżNiniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
Data powstania: wtorek, 21 kwi 2015 21:51
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2015 22:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 kwi 2015 10:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1475 razy