BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, na podstawie art. 13 ust.1, art. 34 ust. 6, 6s i 6b oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida, ul. Białe Osiedle, Gmina Ruciane-Nida
2. Numer działki: 540
3. Powierzchnia działki: 599m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00012960/8
5. Przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej na postawie uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LIII/393/2014 z dnia 30.10.2014 r. jest jednorodzinny budynek mieszkalny nr 9, o powierzchni użytkowej 77,73 m2, stanowiący w całości przedmiot najmu wraz z budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 8,99 m2, usytuowanym na działce nr 540, położonej w miejscowości Ruciane-Nida. Budynek mieszkalny wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w budynek na czas nieokreślony. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego budynku mieszkalnego następuje sprzedaż gruntu do racjonalnego korzystania z tego budynku.
6. Wartość rynkowa budynku mieszkalnego nr 9 wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym wynosi 189 000,00 zł. W przypadku wpłaty jednorazowej zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr XLI/288/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 października 2013r., wtedy cena sprzedaży budynku wyniesie 18 900,00 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 37 800,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą. Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. W przypadku, gdy na wniosek nabywcy kwota sprzedaży zostanie rozłożona na raty roczne, pierwsza rata wymagana jest przed spisaniem umowy notarialnej, a pozostałe raty plus oprocentowanie w wysokości 4 % liczone od kwoty pozostałej po wpłacie kolejnej raty w stosunku rocznym, będą wymagane na rzecz sprzedawcy co roku do dnia 31 marca. Kwota rozłożona na raty będzie zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki na zbywanym lokalu.
7. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
8. Nabywca uiszcza należność w kwocie 189 000,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida.
9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
10. Sprzedaż budynku jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30.04.2015 r. do 21.05.2015 r.
Data powstania: czwartek, 30 kwi 2015 13:08
Data opublikowania: czwartek, 30 kwi 2015 13:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 maj 2015 07:31
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1735 razy