BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida, ul. Kolejowa, Gmina Ruciane-Nida
2. Numer działki: 205/3
3. Powierzchnia działki: 531 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00018454/0
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 23, usytuowanego na III piętrze budynku wielorodzinnego nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej, o powierzchni użytkowej 41,84 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,33 m2 oraz z ustanowionym użytkowaniem wieczystym na okres 99 lat udziału wielkości 4184/102836 części w działce oznaczonej nr geodezyjnym 205/3 o powierzchni 531 m2, położonej w Ruciane-Nidzie przy ul. Kolejowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 23 wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie wynosi 75 900, w tym lokal 74 039 (97,55 %) i udział w gruncie 1 861
(2,45 %)
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 29 kwietnia 2015 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy..
8. W przypadku wpłaty jednorazowej zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 7 590,00 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 15 180,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
9. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
10. Nabywca z tyt. nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zobowiązany do wniesienia na rzecz sprzedawcy pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% wartości udziału w gruncie + 23% podatku VAT, przed spisaniem umowy notarialnej, a przez dalszy okres użytkowania wieczystego będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie + 23% podatku VAT. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15.05.2015 roku do dnia 04.06.2015 roku.
Data powstania: piątek, 15 maj 2015 10:33
Data opublikowania: piątek, 15 maj 2015 08:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 cze 2015 12:09
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1587 razy