BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

URZĄD MIASTA I GMINY W RUCIANEM-NIDZIE OGŁASZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W PISZU NA KADENCJĘ 2016- 2019. KOLEGIUM SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE USTALIŁO LICZBĘ 2 ŁAWNIKÓW WYBIERANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ RUCIANE-NIDA.
Ławnikiem może być ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończył 30 lat,
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
nie przekroczył 70 lat,
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikiem nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
adwokaci i aplikanci adwokaccy,
radcy prawni i aplikanci radcowscy,
duchowni,
żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
funkcjonariusze Służby Więziennej,
radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub i był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika .
Termin przyjmowania zgłoszeń - do 30 czerwca 2015r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ruciane-Nida
pok. Nr 18 tel. 87 4254443
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Piotr Ryszard Feliński
Data powstania: wtorek, 9 cze 2015 13:31
Data opublikowania: wtorek, 9 cze 2015 13:35
Data przejścia do archiwum: środa, 17 cze 2015 07:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1599 razy