BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 24 czerwca 2015r. (środa) o godz.1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie X sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
Ruciane-Nida, 10 czerwca 2015r.

Proponowany porządek obrad:
A. Część organizacyjna:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2015r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
5. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2014 rok oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2014rok:
1)przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2014 rok oraz
sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,
2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r.,
3)opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
4)dyskusja,
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-
Nida za 2014r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu .wraz z informacją o stanie
mienia Gminy.
7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia/nie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida:
1)przedstawienie wniosku przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej.
3)dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
4)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia / nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

C. Część uchwałodawcza :
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-205,
dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.,
rozpatrzenia skargi,
rozpatrzenia skargi
zmiany załącznika do Uchwały Nr XLI/279/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2013 – 2016”.
gospodarki gruntami i nieruchomościami.

D. Statutowe elementy obrad:
9. Interpelacje radnych.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr inż. Jacek Małż


Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
Data powstania: czwartek, 11 cze 2015 13:41
Data opublikowania: czwartek, 11 cze 2015 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 cze 2015 07:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1467 razy